Για τον Συνεργάτη, τον Οδηγό και τον Μισθωτή
Όροι και Προϋποθέσεις 
Η CallCar είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαφήμισης. Η CallCar έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητά της λογισμικό «CallCar» το οποίο διαθέτει σε Συνεργάτες της προς χρήση προκειμένου οι τελευταίοι να διαφημίζουν τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες τους προς τρίτους.
Η CallCar διαθέτει το λογισμικό της και προβαίνει η ίδια στην διαφήμιση και προώθηση προσφορών προς τρίτους, υπηρεσιών παρεχόμενων από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού και της μεταφοράς προσώπων.
Προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφ’ εξής χάριν συντομίας ως η «Σύμβαση»), που αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον Χρήστη και την CallCar, που είναι Ελληνική εταιρεία και/ ή οποιαδήποτε θυγατρική και συνεργαζόμενή της εταιρεία (εφ’ εξής χάριν συντομίας η «Εταιρεία»).
Η εγκατάσταση εκ μέρους σας του λογισμικού της CallCar και την χρήση των υπηρεσιών της CallCar συνεπάγεται ότι συναινείτε, αποδέχεστε ανεπιφυλάκτως το περιεχόμενο και όλους τους όρους της Σύμβασης και δεσμεύεστε από αυτούς. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ή τις διαθέσιμες από και μέσω της εφαρμογής και του δικτύου της CallCar υπηρεσίες.
Η ορθή και νόμιμη χρήση του λογισμικού της CallCar από τους χρήστες της είναι υποχρεωτική. Ο τρόπος χρήσης του λογισμικού της CallCar γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε χρήστη (συνεργάτη/οδηγού/μισθωτήή).
Εξελίσσουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας ώστε να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε την CallCar. Για τον σκοπό αυτό είναι πιθανόν μελλοντικά να τροποποιήσουμε τους όρους της παρούσας Σύμβασης . Κάθε τροποποίηση των όρων θα κοινοποιούνται άμεσα στους χρήστες και θα τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους. Οποιαδήποτε χρήση μετά την τροποποίηση συνιστά αποδοχή και συναίνεση ανεπιφυλάκτως των σχετικών τροποποιήσεων. Οι ενημερωμένοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής είναι πάντα διαθέσιμοι
http://callcar.gr/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitloops.callcar

Οι όροι και οι προϋποθέσεις, εφαρμόζονται, άμεσα ή έμμεσα, σε όλες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της CallCar, που διατίθενται σε απευθείας σύνδεση (online), μέσω οποιασδήποτε συσκευής κινητού τηλεφώνου(android smartphone, ios, windowsphone), μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή μέσω τηλεφώνου. Με την πρόσβαση, την περιήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας και της εφαρμογής μας για κινητό (εφ’ εξής «Λογισμικό») ή/και με την ολοκλήρωση μιας κράτησης, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει πλήρως με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου).
Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης απορρήτου και δεν είστε διατεθειμένοι να δεσμευθείτε από αυτούς, παρακαλούμε μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή μας και/ή διαγράψτε την άμεσα, όπως και κάθε μέρος της, από το κινητό τηλέφωνο, το laptop ή τον υπολογιστή σας (desktop) και μην τη χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Το Λογισμικό ανήκει, λειτουργεί και προσφέρεται αποκλειστικά από την CallCar και παρέχεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση από εσάς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.
1. Όροι, Ορισμοί και ερμηνεία
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
Οι όροι «Εμείς», «εμάς», «δικό μας» και «Εταιρεία» ή «φορέα» αφορούν την CallCar
Ο όρος «Συνεργάτες» αφορά τις συνεργαζόμενες με την CallCar δια αντίστοιχης συμβάσεως- εταιρείες, οι οποίες επιθυμούν να διαφημίσουν μέσω του λογισμικού της CallCar τις υπηρεσίες τους προς τρίτα πρόσωπα,

  • Ως «Μισθωτής (-ες)» αναφέρεται στο τρίτο πρόσωπο, το οποίο κάνει χρήση του λογισμικού και των υπηρεσιών της CallCar μέσω των εφαρμογών μας για κινητά τηλέφωνα ή μέσω των ιστοσελίδων μας.
  • Ως «Οδηγός(-οι)» αφορά τους οδηγούς (ΕΙΧ, ή οποιουδήποτε άλλου οχήματος δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης το οποίο ανήκει σε Συνεργάτη της CallCar), ο οποίος τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον Συνεργάτη της CallCar και ο οποίος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του ως οδηγός στην εφαρμογή της CallCar,
  • Ως «Χρήστης(-ες)» αναφέρεται σε κάθε χρήστη του Λογισμικού (Συνεργάτη/Οδηγό/ Μισθωτή)
  • Ως «Λογισμικό» αναφέρονται οι εφαρμογές για κινητά ή οι εφαρμογές διαδικτύου οι οποίες ανήκουν στην CallCar,
  • Ως «Υπηρεσίες CallCar» αναφέρονται οι υπηρεσίες διαφήμισης που παρέχονται από την CallCar στους Συνεργάτες και τον Μισθωτή για την χρήση του λογισμικού της από τους τελευταίους.
  • Ως «Υπηρεσίες Μίσθωσης» αναφέρονται οι υπηρεσίες εκμίσθωσης οχήματος με ή χωρίς οδηγό και υπηρεσίες εκμίσθωσης οδηγού που παρέχουν οι Συνεργάτες της CallCar προς τους Μισθωτές .

2. Αντικείμενο των υπηρεσιών μας
Μέσω του λογισμικού της CallCar η Εταιρεία παρέχει πληροφόρηση προς τους υποψήφιους Μισθωτές και τους υποδεικνύει τους Συνεργάτες οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι (online) και διαθέσιμοι ώστε να παράσχουν προς τον εκάστοτε Μισθωτή, μετά από σχετική εντολή του, υπηρεσίες μίσθωσης αυτοκινήτου με οδηγό, ή υπηρεσίες μίσθωσης μόνο του οδηγού, ή υπηρεσίες μίσθωσης μόνο του αυτοκινήτου.

H CallCar δεν παρέχει υπηρεσίες εκμίσθωσης αυτοκινήτων με ή χωρίς οδηγό είτε υπηρεσίες εκμίσθωσης οδηγού με οποιοδήποτε τρόπο.
Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που μας παρέχονται από τους Συνεργάτες. Ως εκ τούτου, οι Συνεργάτες είναι πλήρως υπεύθυνοι για την παροχή των ενημερωμένων στοιχείων τους σε εμάς και την αναφορά της διαθεσιμότητας τους από τους ίδιους, για την εμφάνισή τους στο λογισμικό της CallCar. Σημειώνεται πως παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε εύλογη δεξιότητα και προσοχή κατά την εκτέλεση των CallCar υπηρεσιών μας, δεν θα επαληθεύσουμε αν, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι, όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), οποιεσδήποτε διακοπές (που οφείλονται σε οποιαδήποτε (προσωρινή ή/και μερική) κατάρρευση, επισκευή, συντήρηση ή αναβάθμιση του λογισμικού μας ή σε άλλο λόγο), ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή μη παράδοση των πληροφοριών.
Η Εταιρεία δεν καθορίζει τους όρους παροχής των Υπηρεσιών Μίσθωσης οι οποίοι καθορίζονται από τους Συνεργάτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κάθε Χρήστης διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών που εμφανίζονται στο λογισμικό μας. Το λογισμικό μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως σύσταση ή έγκριση της ποιότητας, του επιπέδου, των υπηρεσιών ή της βαθμολογίας του κάθε χρήστη στον οποίο διατίθεται. Η CallCar παρέχει το λογισμικό της , την/τις ιστοσελίδες της και κάθε διαθέσιμο τεχνολογικό της μέσο για την καλύτερη προώθηση των υπηρεσιών Μίσθωσης των Συνεργατών προς τους Μισθωτές.
Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η μεταπώληση, η διάθεση μέσω deep-link, η χρήση, η αντιγραφή, η παρακολούθηση, η εμφάνιση, η λήψη, ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο λογισμικό μας, για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.
3. Χρεώσεις
H χρήση της εφαρμογής και της ιστοσελίδας της Εταιρείας και η εγκατάσταση του λογισμικού της Εταιρείας από τους Μισθωτές στις συμβατές ηλεκτρονικές συσκευές τους γίνεται δωρεάν..
Ο Μισθωτής καταβάλλει στον Συνεργάτη το αντίτιμο για τις Υπηρεσίες Μίσθωσης που του παρέχονται από τον τελευταίο συμπεριλαμβανομένων σχετικών φόρων και τελών. Με την χρήση της Υπηρεσίας Μίσθωσης ο συμβαλλόμενος Μισθωτής επιλέγει τον τρόπο καταβολής τους μισθώματος δηλαδή είτε με χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας είτε τοις μετρητοίς.
Η Callcar δεν καθορίζει το κόστος των Υπηρεσιών Μίσθωσης που παρέχονται από τους Συνεργάτες προς τους Μισθωτές.
Οι υπηρεσίες CallCar παρέχονται προς τους Συνεργάτες γίνεται έναντι μηνιαίου οικονομικού ανταλλάγματος το οποίο θα συμφωνείται μεταξύ της Εταιρείας και του Συνεργάτη με ξεχωριστή μεταξύ τους συναφθείσα συμφωνία.
Η CallCar χρησιμοποιεί ένα τρίτο μέρος (Τράπεζα ή αρμόδιο εξουσιοδοτημένο φορέα) που εκτελεί την πληρωμή (ο «Εκτελών την πληρωμή») ώστε να συνδέσει το λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας με την εφαρμογή μας και τις υπηρεσίες μας. Η διαδικασία των πληρωμών ή πιστώσεων, όπως ισχύουν, αναφορικά με τη χρήση του λογισμικού θα υπόκειται στους όρους, προϋποθέσεις και τήρηση απορρήτου του Εκτελούντος την πληρωμή και του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας επιπροσθέτως των παρόντων όρων. H CallCar δεν είναι υπεύθυνη για λάθη που γίνονται από τον Εκτελούντα την πληρωμή. Όσον αφορά τη χρήση του λογισμικού, εμείς θα λαμβάνουμε τις σχετικές λεπτομέρειες συναλλαγής, τις οποίες θα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους δήλωσης απορρήτου και cookie.
4. Απόρρητο
H Callcar εφαρμόζει υψηλά ηθικά πρότυπα και προδιαγραφές και σέβεται την προστασία του απορρήτου σας. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε συνεργαζόμενες εταιρείες μας, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στην εταιρεία μας και στις συνεργαζόμενες εταιρείες μας, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδειά μας και που χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες τους (συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τη δήλωση απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες.
5. Εγγραφή και χρήση του λογισμικού
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες CallCar μόνο εάν έχετε εγγραφεί και αποδεχτεί του όρους χρήσης.
Θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που διατίθεται με το λογισμικό μας, αν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας είτε ως Συνεργάτης είτε ως Οδηγός είτε ως Μισθωτής. Οι φόρμα εγγραφής του Μισθωτή είναι διαφορετική από κείνη του οδηγού.
Με την εγγραφή του στη CallCar, ο Χρήστης συμφωνεί:
1. να παρέχει αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό του ή την εταιρεία που εκπροσωπεί νόμιμα στη φόρμα εγγραφής και να τις ενημερώνει όποτε είναι απαραίτητο. Η CallCar δεν φέρει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί ή να ελέγχει ή να διασταυρώνει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τον Χρήστη. Στην περίπτωση που η CallCar έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ακριβείς, έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή του υποψήφιου Χρήστη ή να αναστείλει ή να τερματίσει άμεσα την καταχώρηση του λογαριασμού του ήδη εγγεγραμμένου Χρήστη και να αρνηθεί σε αυτόν την παροχή οποιασδήποτε χρήσης, παρούσας ή μελλοντικής, των υπηρεσιών CallCar που απαιτούν εγγραφή.
2. ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το λογισμικό της CallCar για οποιονδήποτε μη νόμιμο σκοπό· για να μεταφέρει αρχεία που περιέχουν ιούς, trojans ή άλλα επιβλαβή προγράμματα· για να έχει πρόσβαση ή να επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση στους λογαριασμούς άλλων Χρηστών, να επεμβαίνει ή να προσπαθεί να διαπεράσει τυχόν μέτρα ασφαλείας· για τη διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο ή ενοχλητικό, απειλητικό ή καταχρηστικό για κάποιο άτομο ή κάποια ομάδα ατόμων, με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα την ηλικία ή την αναπηρία ή οτιδήποτε παρόμοιο,
3. αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία έχει δεν έχει έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών και των συνομιλιών μεταξύ των χρηστών. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να διαμαρτυρηθείτε σχετικά με κάποιον άλλον χρήστη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με email στην διεύθυνση help@callcar.gr
4. να συμμορφώνεται κατά την χρήση των Υπηρεσιών της CallCar με όλους τους ισχύοντες νόμους του κράτους.
5. ότι το ψευδώνυμο ή η ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιείτε για να εγγραφείτε στο λογισμικό δεν μοιάζουν με την επωνυμία της εταιρείας CallCar. Επίσης, ψευδώνυμα που θεωρούνται προσβλητικά μπορούν να διαγραφούν
6. Είναι στην ευχέρεια του οδηγού να αποδέχεται ή να απορρίπτει κάποια κλήση και να ενημερώνει το σύστημα για την διαθεσιμότητα του οχήματος στους πελάτες
7. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την CallCar στο help@callcar.gr
Ο Χρήστης μπορεί να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία εγγραφής του, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου μας.
Αφού ο Μισθωτής, κάνοντας χρήση των Υπηρεσιών CallCar, επιλέξει τον Συνεργάτη που θα του παράσχει το είδος των Υπηρεσιών Μίσθωσης που επιθυμεί, επικοινωνεί με τον εξουσιοδοτημένο από τον Συνεργάτη, Οδηγό και ζητά την παροχή Υπηρεσιών Μίσθωσης. Ο μισθωτής υποχρεούται να αναμείνει την απάντηση του Οδηγού, ο οποίος μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει την παροχή υπηρεσιών Μίσθωσης. Αν ο Οδηγός αποδεχτεί την πρόταση του Μισθωτή, ο τελευταίος μπορεί να την ακυρώσει για οποιονδήποτε λόγο, με ειδική ενέργεια μέσω του Λογισμικού.
Οι Χρήστες αναγνωρίζουν ότι η CallCar δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αδυναμία παροχής υπηρεσιών Μίσθωσης από τον Συνεργάτη ή/και τον Οδηγό προς τον Μισθωτή.
6. Απαγορεύσεις/Υποχρεώσεις των Χρηστών
Παρά μόνο αν δηλώνεται ρητά, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της CallCar συμφωνείτε ότι δεν  θα: (i) χρησιμοποιήσετε, τροποποιήσετε ή ενσωματώσετε σε άλλο λογισμικό, ή δημιουργήσετε ένα παράγωγο έργο από οποιοδήποτε μέρος του λογισμικού, (ii) πωλήσετε, δώσετε αδειοδότηση (ή υπο-αδειοδότηση), μισθώσετε, εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε, ενεχυριάσετε ή μοιράσετε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας Σύμβασης με ή σε οποιονδήποτε άλλον, (iii) αντιγράψετε, διανέμετε ή αναπαράγετε την εφαρμογή προς όφελος τρίτων, (iv) τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αποσυνθέσετε, ανασυνθέσετε, αναθεωρήσετε ή βελτιώσετε το λογισμικό ή προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού.
7. Υποχρεώσεις Εταιρείας
Η Εταιρεία υποδεικνύει στον υποψήφιο Μισθωτή τους διαθέσιμους Συνεργάτες που δύνανται να παρέχουν Υπηρεσίες Μίσθωσης. Η Εταιρεία δεν αξιολογεί την καταλληλότητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα του κάθε Οδηγού. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιασδήποτε φύσεως διαφορά τυχόν προκύψει μεταξύ του Συνεργάτη ή του Οδηγού και του Μισθωτή. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ορθή εκτέλεση των παρεχόμενων από τον Συνεργάτη ή Οδηγό Υπηρεσιών Μίσθωσης. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την εκπλήρωση ή των οικονομικών όρων που συμφωνούνται μεταξύ του Συνεργάτη και του Μισθωτή. Η ευθύνη για την επιλογή του Συνεργάτη για τις επιθυμητές από τον Μισθωτή Υπηρεσίες Μίσθωσης βαραίνουν αποκλειστικά τον Μισθωτή. Με την αποδοχή της παροχής των Υπηρεσιών Μίσθωσης, ο Μισθωτής αποδέχεται ότι η CallCar δεν έχει καμία ανάμειξη στη συμβατική σχέση μεταξύ του Συνεργάτη και του Μισθωτή.
8. Πνευματική ιδιοκτησία
Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο,συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, εικόνων φόντου, εικονιδίων, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων μεταξύ άλλων, του παρόντος λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών που εμφανίζονται στο λογισμικό, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στη CallCar ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα εγγράφως από τη CallCar για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με το λογισμικό της. Ο Χρήστης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της CallCar.
Η CallCar δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που προκλήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένο χρήστη που παραβίασε δικαιώματα τρίτων.
Η αρχική ελληνική έκδοση αυτών των όρων και προϋποθέσεων μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με τους στόχους της CallCar. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή ανακολουθίας ή ασυμφωνίας μεταξύ της ελληνικής έκδοσης και οποιασδήποτε έκδοσης άλλης γλώσσας των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η έκδοση της ελληνικής γλώσσας στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, υπερισχύει. Η αγγλική έκδοση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (επιλέγοντας την αγγλική γλώσσα) ή θα σας αποσταλεί με email.
Δήλωση Απορρήτου του Οδηγού και του Μισθωτή
Η προστασία του απορρήτου σας είναι σημαντική για τη CallCar. Γι’ αυτό και έχουμε δημιουργήσει μια Δήλωση Απορρήτου η οποία καλύπτει τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μεταβιβάζουμε, αποκαλύπτουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας. Παρακαλούμε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να εξοικειωθείτε με τις πρακτικές απορρήτου μας και ενημερώστε μας αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες.
Αυτή η δήλωση απορρήτου ισχύει για όλες τις υπηρεσίες της CallCar, τις ιστοσελίδες μας και το λογισμικό μας.
1. Πολιτική Απορρήτου
Κάθε πληροφορία που ζητάμε κατά την εγγραφή σας στο λογισμικό της CallCar, απαιτούνται προκειμένου να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.
Θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους μόνο για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης της κράτησής από του Συνεργάτες ώστε να σας παρέχουμε τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή μόνο με τη ρητή συναίνεσή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε ορισμένα συνεργαζόμενα τρίτα μέρη συμπεριλαμβανομένων μελών της δικής μας ομάδας και έμπιστους συνεργάτες μας.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχουν τηρηθεί συγκεκριμένες διαδικασίες ασφαλείας για την αποτροπή της κατάχρησης των προσωπικών δεδομένων.
2. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε
Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε είναι απαραίτητες ώστε να επεξεργαστούμε τις κρατήσεις σας (για υπηρεσίες Μίσθωσης) και να παρέχουμε τις υπηρεσίες CallCar σε εσάς. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε υποβάλλονται από εσάς με την θέλησή σας, όταν εγγράφεστε στην εφαρμογή της CallCar, ή κατά τη χρήση των CallCar υπηρεσιών.
Όταν κάνετε λήψη της εφαρμογής CallCar για κινητά, συλλέγουμε τον τύπο της συσκευής σας, τον ασύρματο φορέα σας, και την ατομική ταυτότητα της συσκευής σας (IMEI) και τα συνδέουμε με τα προσωπικά σας στοιχεία, μολονότι χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες κυρίως με σκοπό να υποστηρίξουμε τον λογαριασμό σας και να σας παρέχουμε τις CallCar υπηρεσίες.
Εγγραφή και χρήση εφαρμογής
Κατά την εγγραφή σας στην CallCar και για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό μας θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική φόρμα με: τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, πληροφορίες τοποθεσίας (την κινητή ή άλλη συσκευή γνωστοποίησης τοποθεσίας σας για τη μετάδοση δεδομένων θέσης), το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητάς σας . Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή της CallCar. Οι πληροφορίες δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν για σκοπό ασυμβίβαστο με το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας μας, όπως περιγράφεται στους όρους και τις προϋποθέσεις.
Οι πληροφορίες πιστωτικής κάρτας που παρέχετε στο προσωπικό σας προφίλ κατά την χρήση της υπηρεσίας δεν αποθηκεύονται από εμάς, αλλά αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς που εκτελούν την πληρωμή μέσω της πιστωτικής κάρτας προς τα τρίτα μέρη στα οποία οφείλετε για τις υπηρεσίες Μίσθωσης που λάβατε από αυτά.
Λογαριασμός Μισθωτή
Είστε υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη της προσωπικής σας συσκευής από την οποία εισέρχεστε στον προσωπικό σας λογαριασμό και είστε πλήρως υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας.
Επιπλέον, συλλέγονται πληροφορίες εντοπισμού (GPS) κατά τη χρήση του Λογισμικού μας ή της υπηρεσίας CallCar. Όταν ταξιδεύετε με όχημα που έχετε μισθώσει από Συνεργάτη της CallCar, το κινητό τηλέφωνο του Οδηγού, ή/και η συσκευή του οχήματος θα καταγράψει την πορεία του οχήματος. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε το ιστορικό των διαδρομών σας και δεν τις χρησιμοποιούμε για κανέναν άλλο σκοπό.
Επιπλέον συλλέγουμε τον τύπο της συσκευής σας και το μοναδικό αναγνωριστικό της (IMEI) όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας για κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες με αποκλειστικό σκοπό να σας παρέχουμε μια πιο προσωποποιημένη, ενημερωμένη εφαρμογή και λειτουργίες, καθώς και για την ασφάλεια του λογαριασμού σας. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μέσω της κινητής συσκευής σας, θα εντοπίζουμε τις πληροφορίες γεω-τοποθεσίας σας, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίζετε του οδηγούς που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία σας, να ορίζετε την τοποθεσία παραλαβή σας, και οι οδηγοί μας να μπορούν να βρουν την τοποθεσία από την οποία εσείς επιθυμείτε να σας παραλάβουν. Δεν θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό και θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για τον σκοπό εκπλήρωσης του αιτήματός σας. Δύναται να συλλέξουμε επίσης την γεω-τοποθεσία σας ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείτε της υπηρεσίες CallCar, μόνο σε περίπτωση που έχετε συναινέσει, ώστε να σας παρέχουμε αποτελεσματικά επιπλέον υπηρεσίες μας βασισμένες στην γεω-τοποθεσία σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να μην επιτρέψετε περαιτέρω στην εφαρμογή μας να χρησιμοποιεί τη γεω-τοποθεσία σας με το να την απενεργοποιήσετε στο επίπεδο της συσκευής σας.
Αν επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση για μια θέση εργασίας στην ηλεκτρονική μας σελίδα θα συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό τηλεφώνου καθώς και πρόσθετες πληροφορίες που μας παρέχετε οικειοθελώς εσείς, όπως βιογραφικό, φύλο και εθνικότητά σας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτήν την περιοχή της ηλεκτρονικής μας σελίδας για να καθορίσουμε τα προσόντα σας σχετικά με τη θέση για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση και να επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να κανονίσουμε μια συνέντευξη.
3. Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε
Πρωταρχικός μας στόχος στη συλλογή πληροφοριών είναι να σας προσφέρουμε μια βελτιωμένη εμπειρία κατά τη χρήση της υπηρεσίας CallCar. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να παρακολουθούμε στενά ποια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας CallCar χρησιμοποιούνται περισσότερο, ώστε να μπορείτε να δείτε το ιστορικό των μισθώσεών σας, να αξιολογείτε υπηρεσίες μίσθωσης, και για να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά των οποίων τη βελτίωση πρέπει να επικεντρωθούμε, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων χρήσης και των γεωγραφικών τοποθεσιών για να προσδιορίσουμε το πού θα πρέπει να προσφέρουμε ή να επικεντρώσουμε τις υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά και/ή τους πόρους, για να στείλουμε SMS επιβεβαίωσης, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες του κινητού που έχουν συλλεχθεί ώστε να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τη σωστή έκδοση της εφαρμογής ανάλογα με τον τύπο της συσκευής σας, για επίλυση προβλημάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις, για σκοπούς μάρκετινγκ και προώθησης.
Η εταιρεία χρησιμοποιεί Internet Protocol (IP) διεύθυνση για να βοηθήσει στη διάγνωση προβλημάτων με τον εξυπηρετητή (server) υπολογιστή μας και για τη διαχείριση του λογισμικού. Η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιείται για να βοηθά στον εντοπισμό σας και να συγκεντρώνει ευρεία δημογραφικά δεδομένα. Η διεύθυνση IP σας δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες για εσάς.
Θα σας στέλνουμε πληροφορίες που σχετίζονται αποκλειστικά με τις υπηρεσίες μας και σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, αν η υπηρεσία μας έχει ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης, ενδέχεται να σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν δεν επιθυμείτε να τα λαμβάνετε, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε/διαγράψετε το λογαριασμό σας. Επιπλέον θα σας στείλουμε ένα email επιβεβαίωσης όταν μισθώνετε μια υπηρεσία από τους συνεργάτες/οδηγούς μας. Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) θα περιέχει πληροφορίες σχετικές με την κράτησή σας και θα θεωρηθεί ως μια επιβεβαίωση της συμφωνίας της κράτησή σας με τον συνεργάτη/οδηγό μας.
Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη ορισμένων επικοινωνιών από τη CallCar, όπως το newsletter μας το οποίο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και προωθεί νέες υπηρεσίες και προσφορές, κάνοντας κλικ στο «Διαγραφή» το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος ή στέλνοντας μας ένα email στο help@callcar.com. Παρακαλώ σημειώστε ότι ακόμα κι αν διαγραφείτε ή εξαιρεθείτε, μπορούμε να σας στείλουμε ανακοινώσεις σχετικά με κρατήσεις οχημάτων (π.χ. sms που σχετίζονται με την κράτησή σας: «το όχημα έχει φτάσει στον καθορισμένο προορισμό»).
5. Πώς μοιραζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες του Μισθωτή με τους Οδηγούς
Όπως γνωρίζετε, οι CallCar υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδέουν τους οδηγούς των οχημάτων που παρέχουν την υπηρεσία μεταφοράς, ή μόνο το όχημα στην περίπτωση μίσθωσης μόνο του οχήματος ή μόνο του οδηγού στην περίπτωση μίσθωσης μόνο του οδηγού, με εσάς. Για να προχωρήσουμε την κράτησή σας πρέπει να μοιραστούμε τις πληροφορίες γεω-τοποθεσίας σας με τον οδηγό που θα παρέχει τις υπηρεσίες σε εσάς. Για να ολοκληρώσουμε την κράτηση, πρέπει να παρέχουμε την τοποθεσία παραλαβής στον οδηγό για την επίσπευση της διαδρομής – ίδιες πληροφορίες που ο οδηγός θα λάμβανε από εσάς εάν τον καλούσατε απευθείας. Ζητούμε από τους οδηγούς να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς μόνο, και να μην αποθηκεύουν αυτές τις πληροφορίες πέρα από τη διάρκειας της κάθε υπηρεσίας μεταφοράς που παρέχουν. Κατά την κράτησή σας, με την παρούσα συμφωνία μας εξουσιοδοτείτε να μοιραζόμαστε σχετικές πληροφορίες κράτησης με κάθε οδηγό που έχει οριστεί από εσάς για να σας παρέχει τις υπηρεσίες μεταφοράς.
Να θυμάστε ότι αυτή η δήλωση απορρήτου αφορά μόνο τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών που συλλέγουμε εμείς από και/ή για εσάς. Όταν μας επιτρέπετε να αποκαλύψουμε πληροφορίες στους οδηγούς, οι περιορισμοί χρήσης και γνωστοποίησης που περιέχονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου δεν θα ισχύουν γι’ αυτούς. Ξεκαθαρίζουμε πως ενώ εμείς σαν CallCar ενθαρρύνουμε τους χρήστες να τηρούν τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων μας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι αν οι οδηγοί δεν συμμορφώνονται σχετικά με τα στοιχεία σας. Δεν ελέγχουμε την πολιτική απορρήτου ή ενέργειες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών. Οποιαδήποτε παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας εκ μέρους του οδηγού, ή διαφήμιση από έναν οδηγό, θα πρέπει να απευθύνονται με απευθείας ερώτηση στον οδηγό. Οδηγοί μέσω του δικτύου CallCar ενδέχεται επίσης να έχουν δικές τους ιστοσελίδες. Η CallCar δεν είναι υπεύθυνη για το πώς οι οδηγοί μπορεί να συλλέγουν τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω των δικών τους ιστοσελίδων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εκάστοτε αρμόδιο οδηγό σχετικά με την πολιτική απορρήτου της δικής του ιστοσελίδας (αν υπάρχει) και πως αυτός θα έχει πρόσβαση ή θα χρησιμοποιεί τις δικές σας προσωπικές πληροφορίες στην προσωπική του ιστοσελίδα.
Στο τέλος της διαδρομής σας, ενδέχεται να υπάρχει μια αξιολόγηση για τις υπηρεσίες που σας παρείχαν οι συνεργάτες/οδηγοί μας. Αν αξιολογήσετε τον οδηγό που σας παρείχε τις υπηρεσίες, με την παρούσα συμφωνείτε και δέχεστε ότι αυτές οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων, μπορούν να αποσταλούν επίσης και στον οδηγό.
7. Cookies και άλλες ανώνυμες πληροφορίες
Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό μας, συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP σας και βασικές πληροφορίες καταγραφής ιστοτόπων, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης σας και τις σελίδες στις οποίες περιηγηθήκατε στον ιστότοπο μας, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και ώρα του αιτήματός σας και ένα ή περισσότερα cookies που μπορούν να αναγνωρίσουν μοναδικά τον browser σας. Δύναται να εντοπίσουμε τις σελίδες που σας οδήγησαν στο λογισμικό μας, παρόλο που δεν συσχετίζουμε τις πληροφορίες αυτές με τα προσωπικά σας στοιχεία.
Δύναται επίσης να τοποθετήσουμε μικρά αρχεία δεδομένων που ονομάζονται «cookies» στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Τα cookies δεν μπορούν να βλάψουν το σύστημά σας κατά κανέναν τρόπο. Επιπλέον, κάνουν την πλοήγησή σας ευκολότερη, καθώς αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις σας. Στέλνουμε ένα «sessioncookie (περιόδου λειτουργίας)» στην συσκευή σας όταν συνδέεστε στο λογαριασμό σας. Αυτό το είδος cookie μας βοηθά να αναγνωρίζουμε την επίσκεψη πολλαπλών περιοχών στον ιστότοπό μας κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου λειτουργίας, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητάμε τον κωδικό σας σε κάθε σελίδα. Μόλις αποσυνδεθείτε, κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή την εφαρμογή, αυτό το cookie λήγει και δεν έχει πλέον καμία δράση. Χρησιμοποιούμε επίσης μεγαλύτερης διάρκειας cookies ώστε να εμφανίζουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας στη φόρμα εισόδου μας, έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητο να ξαναπληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κάθε φορά που συνδέεστε στον λογαριασμό σας. Είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε τα cookies μας αν το επιτρέπει το πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει τη χρήση του λογισμικού μας. Στην περίπτωση αυτή δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής και τα ενδεχόμενα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν στην εμπειρία της χρήσης των υπηρεσιών της CallCar.
Δύναται να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες εντοπισμού τρίτων μερών, ώστε να εντοπίζουμε και να αναλύουμε ανώνυμες πληροφορίες χρηστών του λογισμικού μας. Τα τρίτα αυτά μέρη δύνανται να χρησιμοποιήσουν cookies για να βοηθηθούν στην ανίχνευση συμπεριφοράς των χρηστών.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε ανώνυμες πληροφορίες δημόσια χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων τρίτων μερών (πωλητών) οι οποίοι δύνανται να μας βοηθούν να ενισχύουμε ή να παρέχουμε το λογισμικό και τις υπηρεσίες της CallCar σε τρίτους.
8. Έλεγχος των στοιχείων σας
Αν τα προσωπικά σας στοιχεία αλλάξουν, αν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας, μπορείτε να διορθώσετε, να διαγράψετε ανακρίβειες, ή να τα τροποποιήσετε κάνοντας την αλλαγή στη σελίδα πληροφοριών των μελών μας, ή στέλνοντας μας ένα email στο help@callcar.com. Κάποιο μέλος της ομάδας μας θα απαντήσει στο αίτημά σας για πρόσβαση, όσο το δυνατόν συντομότερα.
Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένου του γεω-εντοπισμού) για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή όσο απαιτείται για να σας παρέχουμε υπηρεσίες. Αν θέλετε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας ή ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε πλέον τις πληροφορίες σας για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο help@callcar.com. Θα διατηρήσουμε και χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας ως αναγκαίες προς τη συμμόρφωση μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας, την επίλυση διαφορών και εφαρμογής των συμφωνιών μας.
9. Πώς χειριζόμαστε τα email που μας στέλνετε;
Το κουμπί μας «Επικοινωνία», ενεργοποιεί το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και σας προσκαλεί να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική θυρίδα.
Όταν στέλνετε ένα τέτοιου είδους μήνυμα, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να σας απαντήσουμε. Αν η ομάδα διαχείρισης του γραμματοκιβωτίου μας δεν είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτησή σας, θα διαβιβάσει το email σας σε άλλη υπηρεσία. Θα ενημερωθείτε μέσω email σε ποια υπηρεσία έχει προωθηθεί η ερώτησή σας.
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των email σας και των προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να τις εκφράσετε στο μήνυμά σας.

10. Ασφάλεια
Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες όπως και αυτές της γεω-τοποθεσίας που συλλέγουμε αποθηκεύονται με ασφάλεια στη βάση δεδομένων μας και χρησιμοποιούμε τυπικές, ευρέως εμπορικά διαδεδομένες πρακτικές ασφαλείας, όπως η κρυπτογράφηση και τα firewalls και SSL (SecureSocketLayers) για την προστασία των πληροφοριών σας – όπως αναφορά στον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας τον οποίο διατηρούμε (δεν διατηρούμε όλες τις πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας). Ωστόσο, όσο αποτελεσματική και αν είναι η τεχνολογία κρυπτογράφησης, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι απροσπέλαστο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια της βάσης δεδομένων μας, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε δεν θα υποκλαπούν καθώς μεταδίδονται σε εμάς μέσω του διαδικτύου, και κάθε πληροφορία που μεταδίδετε στην εταιρεία γίνεται με δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε ρητά να μην αποκαλύπτετε τον κωδικό σας σε κανέναν, με σκοπό την ενίσχυση της δική σας ασφάλειας.
14. Αλλαγές σε αυτή τη δήλωση απορρήτου
Δύναται να ενημερώνουμε αυτή τη δήλωση προστασίας απορρήτου ώστε να εκφράζει τις ενίοτε αλλαγές μας στον τρόπο που διαχειριζόμαστε πληροφορίες. Αν κάνουμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές θα σας ενημερώσουμε μέσω email (που θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό σας) ή μέσω ειδοποίησης στις επίσημες ιστοσελίδες μας ή των συνεργατών μας, πριν η αλλαγή αυτή γίνει ενεργή. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας. Η παρούσα δήλωση απορρήτου αποτελεί μέρος της συμφωνίας των όρων και προϋποθέσεων και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της τελευταίας.
Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία Ν.4530/2018 και Ν. 4512/2018 παρ.210Α ο ελάχιστος χρόνος μίσθωσης είναι τρεις (3) ώρες.
Αρμόδιος για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα ελληνικά δικαστήρια